Tematica concursului de admitere, pe disciplinele de concurs


1. LIMBA ROMÂNĂ

 1. LEXIC
  • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
  • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
  • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
  • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
  • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
  • Cuvintele polisemantice.
  • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
  • Pleonasmul.
 2. NOŢIUNI DE FONETICĂ
  • Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
  • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe.
  • Folosirea corectă a accentului în limba română.
 3. MORFOSINTAXA
  • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
  • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
  • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
 4. NOŢIUNI DE SINTAXĂ
  • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
  • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
  • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
  • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica.
  • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
  • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
  • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
 5. SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
  • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
  • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
  • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
  • Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect.
  • Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive.
  • Expansiunea si contragerea.
  • Acordul.
 6. ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA
  • Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză, linia de dialog, două puncte, punctele de suspensie.
  • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

 

2. LIMBI MODERNE - engleza/franceza - la alegere

2.1. LIMBA ENGLEZĂ

 1. MORFOLOGIA
  1. SUBSTANTIVUL
   • Pluralul substantivelor.
   • Substantive defective de număr.
   • Cazul substantivelor.
  2. ADJECTIVUL
   • Tipuri;
   • Gradele de comparaţie;
   • Comparaţia neregulată;
   • Funcţiile sintactice ale adjectivului.
  3. VERBUL
   • Timpurile verbale.
   • Subjonctivul.
   • Verbe modale.
   • Infinitivul/participiul/gerunziul.
   • Diateza activă/diateza pasivă.
  4. ADVERBUL
   • Tipuri;
   • Grade de comparaţie.
  5. CUVINTE DE LEGATURĂ
   • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni.
  6. ARTICOLUL
   • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune.
  7. PRONUMELE
   • Tipuri.
  8. NUMERALUL
   • Tipuri.
 2. SINTAXA
  • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
  • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
  • Propoziţii condiţionale (I, II, III).
  • Corespondenţa timpurilor.
  • Vorbirea directă/indirectă.
  • Acordul subiectului cu predicatul;
  • Propoziţii subordonate (propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).
  • Inversiunea.
  • Construcţii cu wish si if only.
  • Construcţii cu it şi there.
 3. LEXIC
  • Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime.
  • Colocaţii.

 

2.2. LIMBA FRANCEZĂ

 1. MORFOLOGIA
  1. SUBSTANTIVUL
   • Gen si număr.
  2. ADJECTIVUL
   • Acordul adjectivului calificativ
   • Gradele de comparaţie
   • Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
  3. VERBUL
   • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut).
   • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
   • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
   • "şi" condiţional; "şi" dubitativ
   • Concordanţa la indicativ
   • Stilul direct/indirect
  4. ADVERBUL
   • Tipuri, grade de comparaţie.
  5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
   • Prepoziţiile și locuţiunile prepoziţionale.
   • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale.
  6. ARTICOLUL
   • Hotărât, nehotărât, partitiv
   • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”.
  7. PRONUMELE
   • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, "en", "y"
   • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
  8. NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
 2. SINTAXA
  • Subordonata completivă directă.
  • Subordonata relativă
  • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop.
  • Subordonatele concesivă şi consecutivă.
  • Fraza interogativă directă şi indirectă.
  • Fraza afirmativă / negativă.
  • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei).
 3. LEXIC
  • Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.

3. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Stiințifice și aflate în vigoare în anul școlar 2018-2019, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
 • Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, ediţia a-II-a, 2005

 

2020-Comunicații și Tehnologia Informației