Tematica concursului de admitere, pe disciplinele de concurs

  1. LIMBA ROMÂNĂ
   1. LEXIC
    • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
    • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
    • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
    • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
    • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
    • Cuvintele polisemantice.
    • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
    • Pleonasmul.
   2. NOŢIUNI DE FONETICĂ
    • Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
    • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe.
    • Folosirea corectă a accentului în limba română.
   3. MORFOSINTAXA
    • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
    • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
    • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
   4. NOŢIUNI DE SINTAXĂ
    • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
    • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
    • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
    • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica.
    • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
    • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
    • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
   5. SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
    • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
    • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
    • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
    • Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect.
    • Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive.
    • Expansiunea si contragerea.
    • Acordul.
   6. ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA
    • Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză, linia de dialog, două puncte, punctele de suspensie.
    • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

  1. LIMBI MODERNE - engleza/franceza - la alegere
    • LIMBA ENGLEZĂ
     1. MORFOLOGIA
      1. SUBSTANTIVUL
       • Pluralul substantivelor.
       • Substantive defective de număr.
       • Cazul substantivelor.
      2. ADJECTIVUL
       • Tipuri;
       • Gradele de comparaţie;
       • Comparaţia neregulată;
       • Funcţiile sintactice ale adjectivului.
      3. VERBUL
       • Timpurile verbale.
       • Subjonctivul.
       • Verbe modale.
       • Infinitivul/participiul/gerunziul.
       • Diateza activă/diateza pasivă.
      4. ADVERBUL
       • Tipuri;
       • Grade de comparaţie.
      5. CUVINTE DE LEGATURĂ
       • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni.
      6. ARTICOLUL
       • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune.
      7. PRONUMELE
       • Tipuri.
      8. NUMERALUL
       • Tipuri.
     2. SINTAXA
      • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
      • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
      • Propoziţii condiţionale (I, II, III).
      • Corespondenţa timpurilor.
      • Vorbirea directă/indirectă.
      • Acordul subiectului cu predicatul;
      • Propoziţii subordonate (propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).
      • Inversiunea.
      • Construcţii cu wish si if only.
      • Construcţii cu it şi there.
     3. LEXIC
      • Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime.
      • Colocaţii.

   • LIMBA FRANCEZĂ
    1. MORFOLOGIA
     1. SUBSTANTIVUL
      • Gen si număr.
     2. ADJECTIVUL
      • Acordul adjectivului calificativ
      • Gradele de comparaţie
      • Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
     3. VERBUL
      • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut).
      • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
      • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
      • "şi" condiţional; "şi" dubitativ
      • Concordanţa la indicativ
      • Stilul direct/indirect
     4. ADVERBUL
      • Tipuri, grade de comparaţie.
     5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
      • Prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale.
      • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale.
     6. ARTICOLUL
      • Hotărât, nehotărât, partitiv
      • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”.
     7. PRONUMELE
      • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, "en", "y"
      • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
     8. NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
    2. SINTAXA
     • Subordonata completivă directă.
     • Subordonata relativă
     • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop.
     • Subordonatele concesivă şi consecutivă.
     • Fraza interogativă directă şi indirectă.
     • Fraza afirmativă / negativă.
     • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei).
    3. LEXIC
     • Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.

3. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul școlar 2017-2018, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
 • Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, ediţia a-II-a, 2005

 

2019-Comunicații și Tehnologia Informației