Conţinutul dosarului de recrutare

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și dacă este cazul a livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat *;
 6. Foaia matricolă *;
 7. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum si după caz ale hotărârilor judecătorești privind starea civila;
 8. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 9. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate depus de candidat;
 10. Fişa medicală – tip de încadrare in MAI;
 11. O fotografie 9x12 cm;
 12. Trei fotografii color 3x4 cm;
 13. Certificatul de examinare psihologică (introdus în dosar de către compartimentul cu sarcini de recrutare).

* Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Documentele solicitate se prezinta in original, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copie legalizata.

Suplimentar documentelor prevăzute, candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.


 

2019-Comunicații și Tehnologia Informației