Ministerul Administraţiei şi Internelor
Către pagina de start
Imagine tematici scolare

Tematicile şcolare pentru concursul de admitere - 2014

 1. LIMBA ROMÂNĂ - elemente de construcţia comunicării
  1. VOCABULARUL
   • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
   • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
   • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
   • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
   • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
   • Cuvintele polisemantice.
   • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
   • Pleonasmul.
  2. NOŢIUNI DE FONETICĂ
   • Vocalele. Consoanele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
   • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe.
   • Folosirea corectă a accentului în limba română.
  3. MORFOSINTAXA
   • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
   • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
   • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
  4. NOŢIUNI DE SINTAXĂ
   • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
   • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
   • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
   • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza.
   • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
   • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
   • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
  5. SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
   • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
   • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
   • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
   • Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect.
   • Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive.
   • Expansiunea si contragerea.
   • Acordul.
  6. BIBLIOGRAFIE LIMBA ROMÂNĂ :
   • Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005;
   • Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic (DOOM), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005;
   • Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Humanitas, 1997;
   • Forăscu, Narcisa; Popescu, Mihaela, Dificultăţi gramaticale ale limbii române, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.
 2. Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. şi aflate în vigoare în anul şcolar 2013-2014, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.


 3. LIMBI MODERNE - engleza/franceza - la alegere
  • LIMBA ENGLEZĂ
   1. A. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Pluralul substantinvelor.
     • Substantive defective de număr.
     • Cazul substantivelor;
     • Substantive cu prepoziţii obligatorii.
    2. ADJECTIVUL
     • Comparaţia intensivă.
     • Tipuri;
     • Gradele de comparaţie;
     • Comparaţia neregulată;
     • Funcţiile sintactice ale adjectivului.
    3. VERBUL
     • Timpurile verbale.
     • Subjonctivul.
     • Verbe modale/modalitate.
     • Infinitivul/participiul/gerunziul.
     • Construcţii cu infinitivul şi participiul.
     • Verbele cu prepoziţie;
     • Diateza activă/diateza pasivă;
     • Verbele cauzative.
    4. ADVERBUL
     • Grade de comparaţie.
     • Locuţiuni şi construcţii adverbiale;
     • Tipuri;
     • Adverbe speciale.
    5. CUVINTE DE LEGATURĂ
     • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni.
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune.
     • Cazuri speciale de utilizare a articolului.
     • Idiomuri.
   2. B. SINTAXA
    • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
    • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.).
    • Propoziţii condiţionale (I, II, III, construcţii mixte).
    • Corespondenţa timpurilor (future-in-the-past).
    • Vorbirea directă/indirectă.
    • Acordul;
    • Propoziţia negativă, imperativă, exclamativă;
    • Propoziţii subordonate;
    • Propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă;
    • Inversiunea;
    • Construcţii emfatice;
    • Construcţii cu it şi there.
   3. C. LEXIC
    • Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.
    • Colocaţii;
    • Polisemia;
    • Cuvinte şi expresii idiomatice.
   4. BIBLIOGRAFIE LIMBA ENGLEZĂ :
    • The Guide. Limba engleză pentru examene şi concursuri, Francoise Grellet POLIROM, 2009;
    • A Dictionary of English Grammar, Grigore Veres, Iuliana Andriescu, Anca Cehan, POLIROM, 1998;
    • Gramatica practică a limbii engleze, Rada Proca, POLIROM, 1999;
    • English Grammar. Theory and Practice, Constantin Paidos, POLIROM, 2001;
    • Grammar for you. Rules and exceptions, Petre, Elena, SITECH, 2006;
    • Gramatica limbii engleze – BBC, Comisel, Ecaterina ,CORINT, 2010;
    • Gramatica limbii engleze, Turai, Ioana Maria, CORINT, 2005;
    • Gramatica limbii engleze, Levitchi, Leon, GRAMAR 2006;
    • Gramatica limbii engleze, Henrichs-Kleinen, Ellen, NICULESCU, 2004;
    • Autoevaluare rapidă. Limba engleză, Berman, Jean-Pierre NICULESCU, 2006;
    • Teste de limba engleză, Acsente, Mirella , NICULESCU , 2002;
    • Test your english grammar, Misztal, Mariusz, TEORA, 2005;
    • Exerciţii şi teste de gramatică engleză, Galateanu-Farnoaga, Georgiana PARALELA 45, 2010.
  • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. şi aflate în vigoare în anul şcolar 2013-2014, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.


  • LIMBA FRANCEZĂ
   1. A. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Gen, număr, cazuri.
     • Cazuri particulare de exprimare a genului şi numărului.
    2. ADJECTIVUL
     • Acordul adjectivului calificativ
     • Gradele de comparaţie
     • Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
    3. VERBUL
     • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut)
     • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
     • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
     • "şi" condiţional; "şi" dubitativ
     • Concordanţa la indicativ
     • Stilul direct/indirect
    4. ADVERBUL
     • Tipuri, grade de comparaţie.
    5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
     • Prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale.
     • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale.
     • Conjuncţia „si”, condiţional şi dubitativ.
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât, nehotărât, partitiv
     • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”.
    7. PRONUMELE
     • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, "en", "y"
     • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
   2. B. NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
   3. C. SINTAXA
    • Subordonata completivă directă.
    • Subordonata relativă
    • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop.
    • Subordonatele concesivă şi consecutivă.
    • Fraza interogativă directă şi indirectă.
    • Fraza afirmativă / negativă.
    • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei).
   4. D. LEXIC
    • Cuvinte şi expresii sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.
   5. BIBLIOGRAFIE LIMBA FRANCEZĂ :
    • Marcel Saraş, Mihai Ştefănescu, Gramatica practică a limbii franceze, Meteor Press, Bucureşti, 2006;
    • Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze cu exerciţii, Editura FF Press, Bucureşti, orice ediţie;
    • Ghidu, George, Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciţii, Teora, 2006;
    • Abry, Dominique ; Chalaron, Marie-Laure, La grammaire des premiers temps, vol. I, II, Presses universitaires de Grenobles, 2003;
    • Grégoire, Maya, Thiévenaz, Odile, Grammaire progressive du français avec 500 exercices, CLE International, 2002;
    • Descotes-Genon, Christiane ; Morsel, Marie-Hélène ; Richou, Claude, L’exercicier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Presses Universitaires de Grenoble, 1997;
    • Leroy-Miquel, Claire, Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE International, 1997;
    • Miquel, Claire, Communication progressive du français avec 365 activités, CLE International, 2004 ;
    • Lescure, Richard; Gadet, Emmanuelle; Pauline, Vey, Le nouvel entraînez-vous, DELF A2, CLE International, Paris, 2006;
    • Bloomfield, Anatole ; Beya Anna, Bubanga, Le nouvel entraînez-vous, DELF B1, CLE International, Paris, 2006;
  • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. şi aflate în vigoare în anul şcolar 2013-2014, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.